Eco Bicycle

“Stani në Maj të Malit”

Në kuadër të projektit: “Stani në Maj të Malit”, që po zbatohet në Lurë, mbështetur financiarisht nga CEPF dhe zbatuar nga shoqata Ekovolis, nëse komuniteti  i Lurës ka pyetje apo ankesa duhet të kontaktoj fillimisht në adresat e mëposhtme, të stafit të këtij projekti të Ekovolis.

  • Kontaktet (E-mail dhe telefon) të organizatës që po zbaton projektin:   Ened Mato, Drejtor Projekti, enedmato@gmail.com +355696130440 ; Alisa Peçi, Koordinatore Projekti, alisa.peci87@gmail.com

Grupet e interesit do të njoftohen mbi ekzistencën e këtij mekanizmi të ankesave, nëpërmjet takimeve e aktiviteteve në komunitet (njoftimeve publike). “Ne do të ndajmë të gjitha ankesat – dhe një përgjigje të propozuar – me Ekipin Rajonal të Zbatimit dhe Drejtorin e Grantit të CEPF-së brenda 15 ditëve. Nëse ankimuesi nuk është i kënaqur me përgjigjen, ai mund ta paraqesë ankesën drejtpërdrejt te Drejtori Ekzekutiv i CEPF në adresën cepfexecutive@conservation.org. Nëse paraqitësi i kërkesës nuk është i kënaqur me përgjigjen e Drejtorit Ekzekutiv të CEPF, ai mund ta paraqesë ankesën në Bankën Botërore në zyrën lokale të Bankës Botërore”.