Projekti Rinor Qytetar Sponsor Une Ricikloj

Çfarë është një Eko Qytet?

Written by ecovolis

Një Eko-Qytet është një qytet ekologjikisht i shëndetshëm. Eko-Qytetet janë vende ku njerëzit mund të jetojnë shëndetshëm dhe me ekonomi produktive duke reduktuar ndikimin e tyre në mjedis. Ata punojnë për të harmonizuar politikat ekzistuese, realitetet rajonale dhe tregjet ekonomike të biznesit me burimet e tyre natyrore dhe aseteve mjedisore.  Eko-Qytete përpiqen  të angazhojnë  të gjithë qytetarët në vendimmarrje bashkëpunuese dhe transparente, duke qenë tëndërgjegjshëm për shqetësimet e kapitalit social.

EKO-Qytetet kanë një vizion zhvillimi të integruar, nismat qytetare, administrata publike, industria efikase ekologjikisht, nevojat dhe aspiratat e njerëzve, kultura harmonike, dhe peisazhet natyrore, bujqësia dhe mjedisi i ndërtuar të  integrohen funksionalisht në një mënyrë të shëndetshme.

Kërkesat e një Eko-Qyteti

– Sigurimi ekologjik

Siguron ajrin e pastër, furnizimin  me ujë, ushqim, siguron strehim të shëndetshëm dhe  vende pune, ofron shërbime bashkiake dhe mbrojtje kundër fatkeqësive për të gjithë njerëzit.

– Kanalizimet ekologjik

Është eficient, me kostot eko-inxhinierike për trajtimin dhe riciklimin e mbeturinave humane, kanalizimet  dhe të gjitha mbetjet.

– Metabolizmi Ekologjik Industrial

Ruan burimet dhe mbronë mjedisin  gjatë tranzicionit industrial, duke theksuar ripërdorimin e materialeve, prodhimin e ciklit të jetës, energjitë e ripërtëritshme, transportin efikas dhe plotësimin e nevojave njerëzore.

– Integriteti i peizazheve ekologjike

Organizon strukturat e ndërtuara, hapësirat e hapura siç janë parqet dhe sheshet, lidhje të tilla si rrugët dhe urat, dhe karakteristika natyrore, si hidrologjinë  dhe vargmalet, për të maksimizuar biodiversitetin dhe maksimizuar aksesin e qytetit për të gjithë qytetarët, ruajtjen e energjisë dhe burimet dhe zbutjen e problemeve të tilla si aksidentet automobilistike, ndotja e ajrit, përkeqësimin hidrologjike, efektet serrë  dhe ngrohjen globale.

– Ndërgjegjësimin ekologjik

Ndihmon njerëzit të kuptojnë vendin e tyre në natyrë, identitetin kulturor, përgjegjësin për mjedisin, dhe i ndihmon  ata të ndryshojnë sjelljen e tyre të konsumit dhe  rritë aftësinë e tyre për të kontribuar në ruajtjen e ekosistemeve me cilësi të lartë urbane.

Veprimet kryesore të një Eko-Qyteti

– Të sigurojë strehim të sigurt, ujë, kanalizime, sigurinë ushqimit të sigurtë për të gjithë qytetarët me prioritet të varfërit në zonat urbane dhe rurale një  metodë  ekologjikisht të shëndoshë për të përmirësuar cilësinë e jetës dhe shëndetin e njeriut.

– Ndërton qytete për popullin, jo për makinat. Minimizon humbjen e tokës rurale, merr masa efektive duke përfshirë planifikimin rajonal ekologjik urban dhe peri-urbanë. Me “hartëne  e ko-qytet-it” identifikonë zonat ekologjikisht të ndjeshme  identifikon fushat ku natyra, bujqësia dhe mjedisi i ndërtuar duhet të rishikohen.

– Qytetet projektohen për ruajtjen e energjisë, përdorin energji  të rinovueshme dhe reduktimin, ripërdorimin dhe riciklimin e materialeve.

– Ndërtoni qytete për këmbësorë të sigurt dhe transport publik efikas, i përshtatshëm dhe me kosto të ulët. Të sigurojë stimuj të fortë ekonomike për bizneset për ndërtimin e eko-qytet dhe rindërtimin. Të zhvillojë dhe të përmirësojë politikat e qeverisë që nxisin investimet në ndërtimin e eko-qytet.

– Siguron  arsimin e duhur, të arritshëm dhe programe  trajnimi për të gjithë, ndërton kapacitet dhe zhvillimin e aftësive lokale për të rritur pjesëmarrjen në  projektimin dhe menaxhimin e  eko-qytetve dhe të restaurimit të mjedisit natyror të komunitetit.. Mbështet Iniciativat e komunitetit në ndërtimin e eko-qytet.